Fundusze Unijne

                                 

 


 

 

ARCHIWUM:

 

 


                                 

Tytuł projektu:

 

„Wdrożenie w praktyce produkcyjnej innowacyjnej technologii wytwarzania
jednostkowo wykrawanych etykiet kształtowych,
klejonych na mokro (wet glue label) w technice fleksograficznej”

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Podstawowym celem inwestycji technologicznej jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa Agencja Poligraficzna MULTIGRAF – Andrzej Rabenda poprzez wdrożenie własnej, nowej technologii, jak dotąd nie stosowanej na świecie – produkcji z wykorzystaniem techniki fleksograficznej jednostkowo wykrawanych etykiet kształtowych, klejonych na mokro (wet glue label) o znacząco ulepszonych cechach funkcjonalnych.

Efektem wdrożenia tej technologii będzie uruchomienie produkcji dotychczas nie oferowanych na rynku międzynarodowym produktów – wysoko uszlachetnionych, jednostkowo wykrawanych etykiet do klejenia za pomocą mokrego kleju, zabezpieczonych cienką powłoka polimerową o znacząco ulepszonych cechach funkcjonalnych.

 

całkowity koszt netto realizacji projektu:

7 060 000 PLN

całkowita kwota wydatków kwalifikowanych:

7 060 000 PLN

wkład Funduszy Europejskich:

3 177 000 PLN

okres realizacji:

02.05.2017 r. – 28.02. 2018 r.

 

 


 

 

fundusze unijne Multigraf

Tytuł projektu:

 

„Zasadnicza zmiana dotychczasowego procesu produkcji

matryc i patryc dla poligrafii w Firmie Multigraf”

 

Projekt realizowany w ramach:
działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP
osi priorytetowej 2 Gospodarka regionalnej szansy
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

Wartość projektu:
888 429,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych objętych dofinansowaniem:
722 300,00 PLN

Wartość dofinansowania:
216 690,00 PLN

Okres realizacji:
02.01.2012 r. – 30.06.2013 r.

 


 

Oferta pracy na stanowisko Handlowiec

 

 

Zakres czynności na stanowisku:

 • przygotowywanie ofert w oparciu o standardy Firmy oraz potrzeby klienta
 • prezentowanie oferty w siedzibie Firmy lub u klienta
 • utrzymywanie trwałych relacji handlowych z dotychczasowymi klientami Firmy
 • poszukiwanie nowych klientów
 • aktywny wkład w tworzenie pozytywnego wizerunku Firmy

 

Wymagania wobec kandydatów:

 • znajomość branży poligraficznej
 • wykształcenie minimum średnie
 • znajomość pakietu Office (World, Excel), Corel, Adobe Ilustrator
 • znajomość programu fakturącego Optima
 • znajomość grafiki komputerowej w stopniu podstawowym
 • znajomość programu ArtCam lub AutoCad
 • znajomość j.angielskiego w stopniu dobrym

 

Prosimy kandydatów na stanowisko handlowiec, aby wysyłali swoje CV na adres: biuro@multigraf.pl

W procesie rekrutacji uwaga zostanie zwrócona wyłącznie na predyspozycje interpersonalne i kwalifikacje zawodowe. Żaden kandydat nie będzie dyskryminowany ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religie lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

 

 

Oferta ważna do dnia 2013-10-20

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 


fundusze unijne Multigraf

Kraków, dn. 20-09-2012

 

Zapytanie ofertowe

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na niżej wymienione maszyny, urządzenia oraz oprogramowanie do produkcji matryc i patryc grawerowanych 3D, 2D i 2,5D:

 

1. Urządzenie CNC do grawerowania matryc 3D

Minimalne wymagania techniczne:

 • Powierzchnia – Pole pracy nie mniejsze niż : 1000 mm x 570 mm
 • Obroty wrzeciona: 50 000 obr/min
 • Dokładność obróbki skrawaniem nie mniejsza niż : ±0,002 mm
 • Automatyczna wymiana narzędzia
 • System chłodzenia procesu grawerowania
 • Podciśnieniowy stół montażowy

 

2. Urządzenie CNC do grawerowania patryc 3D

Minimalne wymagania techniczne:

 • Powierzchnia – Pole pracy nie mniejsze niż : 500 mm x 370 mm
 • Obroty wrzeciona: 50 000 obr/min
 • Dokładność obróbki skrawaniem nie mniejsza niż : ±0,002 mm
 • Automatyczna wymiana narzędzia
 • System chłodzenia procesu grawerowania
 • Podciśnieniowy stół montażowy

 

3. Prasa hydrauliczna

Minimalne wymagania techniczne:

 • Powierzchnia pracy nie mniejsza niż : 250 mm x 350 mm
 • Nacisk: nie mniej niż  250 T
 • Temperatura stołu (osobno górnej i dolnej płyty) nie mniejsza niż : 130°C

 

4. Oprogramowanie umożliwiające trójwymiarową wizualizację gotowego produktu oraz generowanie ścieżki pracy narzędzia w celu sterowania pracą urządzeń CNC – 2 szt.

Minimalna funkcjonalność:

 • Modeler wektorowy CAD 3D bazujący na warstwach z wykorzystaniem bitmap
 • Możliwość importu różnych formatów zewnętrznych systemów CAD, także obrazów rastrowych oraz pdf
 • Możliwość interaktywnego rzeźbienia modeli 3D
 • Możliwość automatycznego tworzenia reliefów ze zdjęcia
 • Możliwość rozmieszczenia elementów wewnątrz obrabianego obszaru z zachowaniem stałego odstępu oraz minimalizacji strat materiałowych
 • Możliwość tworzenia zoptymalizowanej ścieżki narzędzia

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty.

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

Termin składania ofert upływa w dniu 01.10.2012 r.

 

Preferowane będą oferty kompleksowe.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- cena

- parametry techniczne

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

_____________________________________________________________________________

fundusze unijne Multigraf

 

 

Kraków, dn.17-07-2012

Andrzej Rabenda Multigraf, Wydawnictwo Post
ul. Przemysłowa 15
30-701 Kraków

 

  Zapytanie ofertowe na realizację projektu „Zasadnicza zmiana dotychczasowego procesu produkcji matryc i patryc dla poligrafii w Firmie Multigraf” w ramach programu regionalnego MRPO

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej wymienione maszyny oraz oprogramowanie do produkcji matryc i patryc grawerowanych  2D i 2,5D:

1. Ploter wielkopowierzchniowy

Minimalne wymagania techniczne:

- Powierzchnia – Pole pracy: 1000 x 1500 mm lub więcej

- Wrzeciono: 800-24000 obr./min

- Podwyższona sztywność stołu z prostokątnymi prowadnicami

- Napęd za pomocą serwosilników

- Możliwość wymiany narzędzi

- Oprogramowanie sterujące programem obróbki  uwzględniające użyte narzędzie

- Aktywna głowica oscylacyjna do cięcia materiałów trudnoobrabialnych

- Nóż wleczony do cięcia materiałów płaskich i elastycznych

- Narzędzie do precyzyjnej obróbki wyposażone w śrubę mikrometryczną

2. Stacja graficzna – 2 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

- Procesor Intel Core i5 , 2,33 Ghz

- Pamięć RAM 8 Gb

- Możliwość obsługi dysków RAID

- HDD min 500Gb

- Możliwość obsługi dysków Hot Swap

- Karta Grafiki min 500 MB RAM

- Monitor graficzny min. 22”

3. Oprogramowanie Corel Draw – 2 szt.

Minimalna funkcjonalność:

- Najnowsza dostępna wersja oprogramowania

- Tworzenie grafiki wektorowej

- Edycja zdjęć cyfrowych w formatach JPG, RAW, TIFF

- Przekształcanie bitmap do postaci wektorowej, przechwytywanie ekranów

- System zarządzania kolorami pozwalający na przełączenie pomiędzy schematami Corel i Microsoft, a także Adobe

- ConceptShare – współpraca online z klientami nad projektami.

4. Oprogramowanie Adobe CS Design

Minimalna funkcjonalność:

- Najnowsza dostępna wersja oprogramowania

- Możliwość tworzenia i edycji grafiki wektorowej

- Możliwość projektowania i tworzenia ilustracji

- Przeglądanie plików graficznych zapisanych w dowolnym formacie

- Możliwość eksportu do formatu SVG i SVG-t

- Możliwość intuicyjnego łączenia, edytowania i wypełniania kształtów

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

- wartość oferty (netto oraz brutto)

- termin ważności oferty

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

Termin składania ofert upływa w dniu 25 lipca 2012 r.

 

Preferowane będą oferty kompleksowe.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- cena

- parametry techniczne

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego