<< Powrót

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu informujemy Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę.

 

1. Administratorem danych osobowych jest firma Agencja Poligraficzna Multigraf z siedzibą w Krakowie, ul. Przemysłowa 15, 30-701 Kraków,www.multigraf.pl, tel. +48 12 423 61 27, e-mail: rodo@multigraf.pl
 

2. Administrator nie jest zobligowany prawnie i nie powołał Inspektora Danych Osobowych.
 

3. Dane osobowe gromadzone przez firmę Multigraf dotyczą pracowników Państwa firmy w zakresie:

– imię i nazwisko

– stanowisko

– telefon kontaktowy i adres e-mailowy
 

4. Dane osobowe są przetwarzanie w celu:

 podjęcia działań związanych z transakcjami kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych )

– dokonywania rozliczeń finansowych i weryfikacji wiarygodności płatniczej

– w celach marketingowych

– zgłaszania ewentualnych reklamacji związanych z realizacją umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO)

– ewentualnego dochodzenia roszczeń  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO)

– tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Administratora)

– w celach archiwalnych  (dowodowych ) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c  RODO)
 

5. Odbiorcami w/w danych osobowych są :

– osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych

– podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności , z którymi wiąże się koniczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające )  np. bankom, biurom informatycznym, biurom rachunkowym,  kurierom, firmom transportowym , poczcie polskiej, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.
 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego obszaru Gospodarczego
 

7. Dane osobowe będą przechowywane od momentu rozpoczęcia procesu zmierzającego do zawarcia transakcji do czasu pisemnego cofnięcia zgody na ich gromadzenie z pominięciem tych danych, które są niezbędne dla organów podatkowych i dochodzenia roszczeń finansowych i innych wynikających z przepisów prawa.
 

8. Przysługuje Państwa firmie prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu , zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (z uwzględnieniem pkt. 7) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji  w/w celów (pkt. 4).
 

10. Dane osobowe udostępnione przez  Państwa firmę  nie będą udostępnianie podmiotom trzecim, odbiorcami danych będą tylko podmioty  upoważnione z mocy prawa.
 

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.